Devlet kurumları ortak fayda için sosyal girişimcilerin potansiyelini nasıl ortaya çıkarabilir?

‘New Allies for Governments: How governments can unlock the potential of social entrepreneurs for the common good’

Devlet kurumları iç içe geçmiş pek çok krizi çözmeye çalışırken, toplumsal sorunların çözümünde daha hızlı ve etki odaklı olma konusunda baskı altında. Sağlık hizmetleri ve eğitime erişim, sürdürülebilirlik ya da COVID-19 sonrası dengeli toparlanma gibi öncelikli hedeflere ulaşabilmek için mevcut sistemlerin değişmesi gerekiyor. Bunun nedeni, mevcut sorunların sistemsel olması. Gereken dönüşüm sadece toplumsal değil aynı zamanda ekonomik açıdan da fayda sağlayacaktır.

Sistem dönüşümü odağında çalışan sosyal girişimciler (bu rapor boyunca “sistem sosyal girişmcileri” olarak adlandırılıyorlar), yeniden yapılanma sürecinde hükümetler ile işbirliği yaparak, onların ana müttefikleri olabilirler. Sosyal girişimciler bir yandan toplumda ilerlemeyi engelleyen politikaları, uygulamaları, güç dinamiklerini, sosyal normları ve zihniyetleri değiştirmek için çalışırken, diğer yandan hükümetlerin makro düzeydeki bakış açılarını büyük ölçüde tamamlayabilen ve toplumlar için finansal faydalar sağlayabilen yenilikçi yaklaşımlar sunmak için çözüm geliştirmenin katılımcı, insan merkezli yollarını uyguluyorlar.

Örneğin, küresel Ashoka Ağı’ndaki sosyal girişimcilerinin sadece Almanya’da sağlayabileceği finansal faydanın yıllık 18 milyar Euro’yu geçebileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda, azınlıklar ve savunmasız topluluklar ile kurdukları güvene bağlı ilişkiler, COVID-19'a karşı mücadelede onları önemli ortaklar yapıyor.

Hükümetler dönüşümü gerçekleştirme konusunda çok özel bir yere sahipler. Sosyal girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi çözümleri kurumsallaştırarak toplumsal sistemleri değiştirmenin anahtarını ellerinde tutuyorlar. Örneğin, bu yenilikleri politikalarına işlenebilir ya da devlet programlarında uygulanabilir. Devletler, idari uygulamaları geliştirerek ve destekleyici ekosistemler kurarak sosyal girişimcilerin daha yenilikçi çözümler üretmesini sağlayabilirler.

İçinden geçtiğimiz süreçler ortak bir vizyon etrafında farklı koalisyonları harekete geçirebilecek kişilere rehberlik ederken, sosyal girişimciler kanun süreçlerinin meşrutiyetini ve hesap verebilirliğini bile geliştirebilir.

‘Sosyal girişimciler, sadece insanlara balık vermekle ya da onlara balık tutmayı öğretmek ile yetinemezler. Tüm balıkçılık sektörü dönüşünceye dek yılmadan çalışırlar.” Bill Drayton, Ashoka Kurucusu

Hükümetler, sistem sosyal girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkaran destekleyici ekosistemler oluşturmak için beş alanda harekete geçebilir:

  1. Birlikte veri toplayarak ve paylaşarak bilginin gücünden yararlanarak,
  2. Kamu çalışanları ve sosyal girişimciler arasında bir bağ kurarak işbirliği sağlayarak,
  3. Sosyal girişimcilerin önceliklerini dikkate alan finansman modelleri geliştirerek,
  4. Kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum arasında iş birliğini teşvik ederek,
  5. Başarılı yenilikleri benimseyerek, birlikte geliştirerek ve kurumsallaştırarak.

Bu rapor, bu alanların her biri için somut tavsiyelerin ana hatlarını çiziyor ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin uyguladığı değişiklikler ile ilgili gerçek hayattan örneklerini sunuyor ve ve 50’den fazla devlet temsilcisi ve sistem sosyal girişimcisi ile yapılan görüşmelere odaklanıyor. Örnekler ulusal hükümetlere odaklanıyor ancak, yerel ve uluslararası düzeylerde de hayata geçirilebilir. Eğer devletin her kademesinde çaba gösterilirse, raporda teklif edilen eylemler daha çok etki yaratabilir.

‘Sosyal girişimciler sosyal sorunların dönüşüm kılavuzlarıdır.’ Thomas Sattelberger, Parlemento Üyesi, Almanya

New Allies for Governments: How governments can unlock the potential of social entrepreneurs for the common good raporunun tamanını incelemek buraya tıklayabilirsiniz.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store