El Kitabını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sosyal girişimcilerin finansmana ulaşmalarına destek olmak amacıyla, 2016 yılından bu yana, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ortaklığında yürüttüğümüz “Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler: Kapasite Geliştirme Programı”el kitabını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

İki senedir yürütülen programın etkisi en yüksek aktivitesi, sosyal odağı güçlü, sosyal hedeflerine ulaşmak için tutkuyla çalışmalarını sürdüren, etki ve işletme odaklarını geliştirmeyi ve yatırıma hazır olmayı hedefleyen sosyal girişimler için düzenlediğimiz “Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler Sertifika Programı” oldu. Düzenlenen Sertifika Programı içeriklerinin daha çok sosyal girişime ulaşması ve Türkiye’deki sosyal girişimlerin finansmana erişiminin kolaylaşması amacıyla bu el kitabını hazırladık.

Okumak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store