Türetim Ekonomisi Dünyaya Yayılıyor!

Good4Trust’ın Okyanus Ötesi Yolculuğu

Ashoka Senior Fellow’u, Ashoka Yönetim Kurulu Üyesi ve Good4Trust’ın Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi ile keyifli bir sohbet

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store